NAMA:NOVA SOEGIARTO, S.H.
NIP:19701115 199903 1 001
Jabatan:Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Banyumas
Golongan:III/d
Pendidikan:S-1
NAMA:DARMINAH, S.H.
NIP:19631225 199203 2 004
Jabatan:Panitera Penganti Pengadilan Negeri Banyumas
Golongan:III/d
Pendidikan:S-1 Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto
NAMA:DJOKO HARJONO
NIP:19700319 199307 1 001
Jabatan:Jurusita Pengadilan Negeri Banyumas
Golongan:III/b
Pendidikan:     SLTA/Sederajat

NAMA:ATRITA PUITISIA, S.H., M.H.
NIP:19860415201503 1 003
Jabatan:Panitera Pegganti
Golongan:III/a
Pendidikan:S-2
NAMA:GIOVANI BAJENG RAHAYU RATRI, S.H.
NIP:19880902 202203 2 005
Jabatan:Staf Pidana
Golongan:III/a
Pendidikan:S-1